Outsourcing

GOLUM doo, obezbeđuje rešenja koja smanjuju troškove investicija i poslovanja dok istovremeno garantuju najviši nivo kvaliteta i pouzdanosti u radu.Outsourcing model (OUTM) obuhvata sledeće oblasti IT-a:

ŠTAMPANJE & SKENIRANJE DOKUMENATA: obuhvata optimizaciju i davanje u zakup flotile printera i/ili Multifunkcionalnih uređaja (MFP), koja garantuje maksimalnu efikasnost produkcije dokumenata po minimalnim troškovima. Ovaj vid outsourcing-a se vezuje za obračun troškova prema broju odštampanih/skeniranih listova.

DOKUMENT MENADŽMENT SISTEM (DMS): obuhvata implementaciju softvera za nadzor, upravljanje i kontrolu produkcije dokumenata u kompaniji. Može biti integralni deo rešenja u okviru ŠTAMPANJA & SKENIRANJA, ili se može potpuno zasebno implementirati na postojeće rešenje produkcije dokumenata u kompaniji.

PERSONALNE RAČUNARE (PC): podrazumeva davanje u zakup odgovarajućih desktop i laptop računara sa i bez softvera (sistemskog i aplikativnog), sa uključenim održavanjem različitog nivoa.

SERVERI & STORIDŽI & MREŽNA OPREMA: obuhvata davanje u zakup odgovarajuće opreme. Slično persionalnim računarima, može biti sa uključenim softverom i, prema potrebi, sa različitim nivoima odražavanja (SLA).

Outsourcing modela (OUTM) nudi niz prednosti, a samo neke od njih su:

Pouzdanost rešenja – Zastoji u radu po ovom modelu su praktično svedeni na minimum zahvaljujući konstantom nadzoru nad flotom opreme i blagovremenom reakcijom u slučaju problema, kao i dostupnostšću zamenskih uređaja.

Mogućnost planiranja i tansparentnost troškova – svi troškovi OUTM prikazani su na jedanom dokumentu – fakturi na mesečnom nivou koja sadrži sve ugovorom definisane troškove nastale u toku jednog meseca. Nema skrivenih troškova, a mogućnost bilo kakve zloupotrebe ne postoji, ili je svedena na minimum.

Investiciona ulaganja – Capex prelazi u Opex, ne postoji obimna administracija vezana za osnovna sredstva, popise i slično. Laka tranzicija u slučaju povećanja/smanjenja potreba za novom opremom, migracija na rentabilne modele bez brige o tome šta učiniti sa uređajima koji više nisu adekvatni za upotrebu.

Prekompozicija ljudskih resursa na poslove koji su od većeg interesa za korisnika, dok poslovi koji su oduzimali vreme prelaze na davaoce usluge OUTM.